Nawigacja

O programie Our geniuses our culture Wizyta w Avezzano Wizyta w Słowenii Wizyta w Szwecji Wizyta we Francji Wiyzta w naszej szkole Wizyta w Holandii Wizyta Jana Jaskólskiego w naszej szkole Wake up - Shake up - promoting health and fitness Comenius e-book Wizyta we Francji - styczeń 2014 r. Wizyta w Rumunii - kwiecień 2014 r.

Comenius

O programie

COMENIUSComenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta)

Program Comenius jest skierowany do :

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej
 • szkół określonych przez państwa członkowskie
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie
 • szkół wyższych
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.


 

Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:

 • wymianę uczniów i kadry;
 • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
 • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
 • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
 • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

b. Tworzenie partnerstw:

 • pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;
 • pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

Kraje uczestniczące:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

Strona programu:  http://comenius.org.pl/
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
  Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • 052 3575683

Galeria zdjęć