• O programie

    • COMENIUS     Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

     • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu
     • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego
     • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta)

     Program Comenius jest skierowany do :

     • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej
     • szkół określonych przez państwa członkowskie
     • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
     • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną
     • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
     • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie
     • szkół wyższych
     • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

     Cele szczegółowe Programu Comenius:

     • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
     • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

     Cele operacyjne Programu Comenius:

     • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
     • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
     • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
     • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
     • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
     • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.


      

     Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

     a. Mobilność obejmująca:

     • wymianę uczniów i kadry;
     • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
     • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
     • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
     • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

     b. Tworzenie partnerstw:

     • pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;
     • pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

    • Kraje uczestniczące:

     • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
     • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
     • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

     Strona programu:  http://comenius.org.pl/
      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu
   • sp11ino@poczta.onet.pl
   • 52 3575683
   • Szkoła Podstawowa Nr 11 w Inowrocławiu, ul. Sobieskiego 5/7
 • Galeria zdjęć

  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas i -III
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla klas IV -VII
  • Gala wręczeni anagród eTwinnin "Nasz projekt eTwinning 2018" - Warszawa, 13-15 czerwca 2018 r.
  • Kl. IV d - nagroda w konkursie
  • Piknik rodzinny "U króla Batorego"
  • "Jak nie czytam, jak czytam" - 8 czerwca
  • Dzień Dziecka - 30.05.2018 r.
  • Konkurs "Korowód bajkowych postaci" - 29 maja 2018 r.
  • Matematyka Bez Granic - wręczenie nagród
  • XII Międzyszkolny Konkurs Gramatyczny
  • "Magiczna Biblioteka"  - konkurs dla klas IV - VII
  • "Magiczna Biblioteka" - konkurs na plakat promujący książkę i czytelnictwo